zadanie nr 17

17. Myślenicekie warsztaty tańca i pantomimy


Lokalizacja

(miejsce realizacji warsztatów) Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 20
32-400

Skrócony opis zadania

Warsztaty tańca nowoczesnego i pantomimy dla dzieci i młodzieży zainteresowanych rozwojem pasji muzyczo-tanecznych. W ramach warsztatów przygotowany zostanie spektakl musicalowy poświęcony dziedzictwu kulturalnemu Myślenic, który zaprezentowany będzie podczas ogólnomiejskiego wydarzenia kulturalnego

Opis zadania

Projekt zakłada realizację warsztatów tanecznych z wykorzystaniem elementów pantomimy. Odbiorcami przedsięwzięcia będą uczniowie szkół zainteresowani rozwojem swoich pasji artystycznych. Pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, uczestnicy cyklu warsztatów (trwających od stycznia do maja), przygotują spektakl poświecony dziedzictwu kulturowemu Myślenic, który docelowo będzie zaprezentowany na jednym z wybranych wydarzeń kulturalnych (np. Dni Myślenic). Będzie to okazja do publicznej prezentacji efektów przygotowań a zarazem możliwość występu scenicznego osób, dla których będzie to pierwsze tego typu doświadczenie w życiu. Celem projektu jest rozwijanie, promowanie i upowszechnianie ekspresji kulturalnej wśród mieszkańców Myślenic z wykorzystaniem formy tańca nowoczesnego. Celami szczegółowymi są; wzmacnianie poczucia tożsamości lokalnej; promowanie postawy aktywności życiowej opartej na rozwijaniu pasji, talentów i zainteresowań  a także wielopokoleniowa integracja.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Cel główny projektu (rozwijanie, promowanie i upowszechnianie ekspresji kulturalnej wśród mieszkańców Myślenic z wykorzystaniem formy tańca nowoczesnego) jest odpowiedzią na niewystarczający poziom i liczbę inicjatyw z zakresu kształtowania (kompetencji kluczowych) w tym przede wszystkim  świadomości i ekspresji kulturalnej wśród dzieci i młodzieży a także działań promujących zdrowy i aktywny tryb życia oparty na rozwijaniu pasji, talentów i uzdolnień. Celem projektu jest stworzenie propozycji z zakresu edukacji kulturalnej, która przyczyni sie także do integracji mieszkańców Myślenic. Pomysł na inicjatywę zakłada silne ukierunkowanie na działania międzypokoleniowe. Młodych ma zachęcić do aktywności i ekspresji artystycznej, starszych natomiast przekonać do walorów sztuki nowoczesnej. Realizacja projektu przyczyni się także do zmieniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym wśród dzieci i młodzieży.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Uczniowie  myślenickich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych zainteresowani poznaniem sztuki tańca nowoczesnego i rozwojem pasji oraz talentów artystycznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Promocja i rekrutacja do projektu (opracowanie graficzne ulotki, plakatu, druk ulotki i plakatu)2 000 zł
2Wynajem sali na potzreby przeprowadzenia warsztatów (60h), koszt jednej godziny to 50 zł3 000 zł
3Realizacja cyklu warsztatów dla 30 osób (60h), koszt jednej godziny to 200 zł brutto12 000 zł
4Przygotowanie kostiumów dla uczestników warsztatów (100 zl x 30)3 000 zł
5Przygotowanie scenariusza i reżyseria spektaklu5 000 zł
6Przygotowanie scenografii 4 000 zł
Łącznie: 29 000 zł