zadanie nr 22

22. Budowa i przebudowa traktu pieszego na działce 659/57 Myślenice obręb 3 wzdłuż południowo-zachodniej granicy działki. Osiedle 1000-lecia 34.


Lokalizacja

Zadanie będzie realizowane na działce 659/57 w Myślenicach obręb 3 w granicach wytyczonych przez istniejący trakt pieszy. Adres docelowy: Osiedle 1000-lecia 34.

Skrócony opis zadania

Budowa i przebudowa traktu pieszego na działce 659/57 Myślenice obręb 3 wzdłuż południowo-zachodniej granicy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawy wizerunku tegoż miejsca. Ułożenie kostki granitowej wraz z obrzeżami granitowymi w granicach istniejącego ciągu komunikacyjnego.

Opis zadania

Na realizację niniejszego zadania będą składały się następujące działania:
1. Usunięcie elementów starej nawierzchni i krawężników
2. Przygotowanie, wyrównanie terenu
3. Ułożenie krawężników granitowych
4. Przygotowanie podłożona pod kostkę
5. Ułożenie kostki granitowej 4*6
6. Zaspoinowanie podłoża betonem
7. Nasadzenie 2 klombów

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Istniejący trakt pieszy nie był modernizowany od ponad 20 lat. Jest zużyty i wybrakowany. W części południowo-zachodniej znajdują się tylko betonowe obrzeża bez kostki. Ta część traktu w razie niepogody zamienia się w kałużę, którą trudno obejść. Głównym celem tego zadania jest poprawa stanu tego miejsca która wpłynie przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników i poprawę jego estetyki.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Na realizacji zadania skorzystają wszystkie grupy mieszkańców zarówno dzieci, młodzież, dorośli i starsi. Zarówno kobiety i mężczyźni z różnych grup zawodowych. Są to przede wszystkim mieszkańcy Osiedla 1000-lecia i Górnego Przedmieścia, a także osoby gościnnie odwiedzające to miejsce. Z realizacji zadania skorzysta około 7000 osób.
Inwestycja wymaga zgody Parafii. Ksiądz proboszcz wyraża zgodę i chęć uczestnictwa w projekcie BO.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej5 000 zł
2Roboty ziemne, przygotowanie terenu pod inwestycję, usunięcie starej nawierzchni10 000 zł
3Zakup kostki granitowej 4*6 - 500m2 (90 ton*250,00zł)22 500 zł
4Zakup obrzeży granitowych 8*30 -150mb (150mb*80,00zł)12 000 zł
5Roboty budowlane związane z montażem obrzeży (150mb*70,00zł)10 500 zł
6Roboty budowlane związane z montażem kostki (500m2*60,00zł)30 000 zł
7Beton, podsypka40 000 zł
8Nasadenie 2 klombów1 595 zł
Łącznie: 131 595 zł