zadanie nr 30

30. Nowa pracownia komputerowa w Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach - przeciw wykluczeniu cyfrowemu na Chełmie.


Lokalizacja

Budynek Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach, Chełm 67 - sala komputerowa.

Skrócony opis zadania

W sferze materialnej projekt zakłada wyposażenie sali komputerowej w SP nr 6 w Myślenicach w nowoczesny sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem. W sferze niematerialnej projekt obejmuje pomoc osobom potrzebującym w zakresie korzystania z usług cyfrowych.

Opis zadania

Zadanie polega na zakupie i montażu serwera oraz 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i drukarki do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 6 w Myślenicach.
Wniosek zakłada stworzenie w szkole pracowni komputerowej dostępnej dla wszystkich. Projekt ma dwa zasadnicze cele: (1) poprawę jakości kształcenia dzieci oraz (2) ułatwienie dostępu do usług cyfrowych osobom starszym, niepełnosprawnym i niezamożnym, zagrożonym wykluczeniem cyfrowym. W obecnym świecie coraz więcej obszarów życia społecznego przenosi się do sfery wirtualnej. Nawet głosowanie w Budżecie Obywatelskim odbywa się drogą elektroniczną. Dla mieszkańców Chełmu potrzebujących dostępu do usług cyfrowych w celu załatwienia spraw przez internet pracownia będzie dostępna w godzinach popołudniowych. Tym mieszkańcom, którzy nie posiadają umiejętności obsługi sprzętu szkoła zapewni niezbędną pomoc merytoryczną. Wniosek ten jest zgodny z potrzebami szkoły i koncepcją rozwoju szkoły prezentowaną przez jej dyrektora.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Komputery w szkolnej pracowni są już przestarzałe, technicznie niewydolne. Są jednak niezbędnym narzędziem pracy dydaktycznej na wielu przedmiotach. Zakup nowoczesnego sprzętu wpłynie na poprawę jakości kształcenia dzieci oraz ułatwienie dostępu do usług cyfrowych osobom starszym i niezamożnym. Zadanie umożliwi dzieciom naukę na sprzęcie o przyzwoitym standardzie, co przełoży się na wzrost efektów kształcenia. Będzie także przeciwdziałać zagrożeniu wykluczenia cyfrowego wśród mieszkańców Chełmu.

Osoby i grupy mieszkańców, dla których zadanie zostanie zrealizowane

Z realizacji zadania skorzystają wszyscy uczniowie szkoły na Chełmie (ok. 35 uczniów), ich rodzice i nauczyciele. Skorzystają także wszyscy zainteresowani mieszkańcy, a zwłaszcza osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym: osoby starsze, niepełnosprawne lub niezamożne. Z realizacji skorzystają osoby bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania czy grupę zawodową. Szacowana liczba osób korzystających: ok. 100 osób rocznie. Wniosek uzyskał akceptację dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 w Myślenicach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Serwer, 10 zestawów komputerowych z oprogramowaniem, drukarka, montaż17 568 zł